Emisje


07.09.2017 |

Akcje serii: C | Liczba akcji: 27 780 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1,08 zł

Emisja 27.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

29.05.2013 |

Zmiana oznaczenia serii wszystkich akcji Getin Holding

W dniu 29 maja Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę oznaczenia serii wszystkich akcji Getin Holding S.A. jako akcje serii A.

11.03.2011 |

Akcje serii: O | Liczba akcji: 18 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 9,25 zł

Dokapitalizowanie spółek z Grupy (Idea Bank S.A., Panorama Finansow S.A.) celem dalszego rozwoju działalności skierowanej do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; akwizycje; podniesienie kapitału i rozwój OAO AB Kubanbank

25.05.2006 |

Akcje serii: L | Liczba akcji: 80 188 224 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 7 zł

Przejęcie pakietu kontrolnego akcji TU EUROPA S.A.

25.05.2006 |

Akcje serii: K | Liczba akcji: 22 483 776 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł

Kontynuacja dalszego rozwoju grupy kapitałowej, dokapitalizowanie Getin Banku; spłata zadłużenia Spółki; zapłata za nabywane akcje podmiotów zależnych

28.04.2005 |

Akcje serii: J | Liczba akcji: 2 779 986 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 2,4 zł

Program Opcji Menadżerskich, zapewnienie dodatkowej motywacji celu zapewnienia wzrostu wartości spółki

28.04.2005 |

Akcje serii: I | Liczba akcji: 114 335 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 3,05 zł

Akcje przeznaczone do objęcia przez LC Corp BV, zapewnienie kontroli Emitenta nad Getin Bankiem; zapewnienie większej przejrzystości Grupy Kapitałowej Getin

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl